ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล นางบวช
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 19 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256148,46733,95171,63566,59057,64776,70760,48858,02139,03648,66268,64244,098673,944
256022,68131,69734,63443,35044,79650,45843,43042,29942,86848,99345,95453,863505,023
2559--------2,5297,5118,58229,81548,437
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 ก.ย. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559   -1,227,404
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี