HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
 
 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12471 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 738 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว12404 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว12465 แจ้งรายละเอียดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 737 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว12450 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 1-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 2-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 3-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 4-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว1155 5-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 6-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 7-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว11552 8-การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 511