HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 [ 18 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 16606 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 16685 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชฌาของเศรษกิจพอเพียง  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.1/ว16674 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน ก.ย..61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว16604 ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 467 การพัฒนาเด็กประฐมวัยในการจัดเก็บข้อมูลเด็กประฐมวัยระดับจังหวัด  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 16552 ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 16608 ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.2/ว16605 การจ่ายเครื่องราชฯ ปี 2560  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว16557 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 7/256  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 959 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 16499 การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.4/ว16399 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 14 ส.ค. 2561 ]   
 
สพ 0023.3/ว 16409 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด  [ 14 ส.ค. 2561 ]   
 
สพ 0023.3/ว 16410 แผนยุทธศาสตร์อนมัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3  [ 14 ส.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 521