HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว266 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว268 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3477 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3449 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3450 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3478 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ0023.1/ว3403 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ0023.1/ว3426 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/3279 ขอเชิญเขาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3407 แจ้วแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 3400 ขอความร่วมมือ อปท. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว3376 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว259 สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะ ลดขยะภายในชุมชน  [ 15 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 565