HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว1527 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว1513 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว25919 การคัดเลือกสตรี บุคคล แการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว25895 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/25894 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว25777 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว1516 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว1514 กำหนดการเพิ่มเติม lTAS  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/25747 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1508 ตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1509 สรุปผลการดำเนินการป้งอกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว25695 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.2/ว23579 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว25736 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562ฯ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว25726 เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 549