HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.5/ว21197 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว 21195 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว 21116 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1252 ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21065 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21064 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21128 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท.  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21113 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.5/ว21096 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 12 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว21078 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคฯ  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0023.3/ว1240 แจ้งรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
สพ 0017.3/ว21005 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
มท 0801.3/ว128 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิก ไลน์แอด Line@ @มหาดไทย  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
สพ 0016 / ว 20902 ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 532