HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 258  
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3513 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว266 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว268 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3477 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3449 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3450 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3478 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3403 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3426 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/3279 ขอเชิญเขาร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3407 แจ้วแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3400 ขอความร่วมมือ อปท. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3376 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562  [ 15 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว259 สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะ ลดขยะภายในชุมชน [ 15 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว254 ขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 3234 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3232 การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว3147 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว3213 ส่งตัวผู้เข้ารับอบรมหลัสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการรุ่นที่ 8 [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
 
 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 165  ตอบ 4  
รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 632  ตอบ 1  
 
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0
 
อบต.วังคัน -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 19 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบเเสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บริเวณกล [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 22 
ทต.เดิมบาง ประชาสัมพันธ์ เรื่องก่ารเผยแพราแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมเป็นผ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมโครงการจำทำผลิตภัณฑ์ยาดมจากสมุนไพร [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยุ้งทะลาย วิธีการนับคะแนนและประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยุ้งทะลาย ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ยุ้งทะลาย คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองกระทุ่ม พิธีขึ้นศาลตาเจ้าวัดและประเพณีบุญข้าวหลาม [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.พิหารแดง กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำทำหลุมชยะเปียกชุมชน 6 หมู่บ้าน [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.บางใหญ่ ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางโครงการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้