HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 203  
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว11922 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด และอำเภอ ระดับจังหวัดฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว 19182 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19141 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.ฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19142 ประกาศการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19198 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว19194 การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบที่ 5 [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว19132 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว19134 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2561  [ 18 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.1/ว18957 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Web Conference  [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1113 1-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1113 2-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ  [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1113 3-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1113 4-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ  [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1113 5-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1113 6-การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ [ 17 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว18872 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ  [ 14 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว18844 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ  [ 14 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว18870 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ [ 14 ก.ย. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 1102 การกระจายอำนาจให้แก่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2561 ]   
สพ 0023.5/ว18863 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 13 ก.ย. 2561 ]   
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2936  [ 18 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2908  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST สน.คท. มท 0808.2/ว2904  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/12961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/13129-13182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/12962-13020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2895 [แบบรายงานผล]  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ.2563-2567 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12933,12934,12935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2561 ]
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7ว2880  [ 14 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2877  [ 14 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2870  [ 13 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2872  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การบันทึกฐานข้อมูลสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สล. มท 0801.2/ว2871  [ 13 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2850  [ 13 ก.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2854  [ 13 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว13702 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรป อปท.]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ สน.คท. มท 0808.2/12751-12826 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2835 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2561 ]
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2806  [ 12 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 4  
รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 520  ตอบ 1  
 
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 1428  ตอบ 10
 
อบต.องค์พระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแท่นเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 4 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.7 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมฯ กองช่าง [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ กองคลัง [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันไอโอดีน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอาเบท) [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงล [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-4 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาการจ้างเหมาในส่วนงานต่างๆ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในกิจการ อบต.สวนแตง [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย อบต.สวนแตง [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนแตง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้ัอมปรับเกลี่ยเรียบ ม.2 [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้