HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 232  
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว1527 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว1513 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว25919 การคัดเลือกสตรี บุคคล แการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562  [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว25895 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ฯ [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/25894 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว25777 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว1516 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว1514 กำหนดการเพิ่มเติม lTAS  [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/25747 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1508 ตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1509 สรุปผลการดำเนินการป้งอกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.5/ว25695 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว23579 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว25736 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562ฯ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว25726 เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.4/1496 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุธศาสตร์ชาติ จ.สพ ปี2562  [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว1495 แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชี [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว25691 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่นฯ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว25633 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/25591 ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 4  
รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 574  ตอบ 1  
 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังในตำบลหนองกระทุ่ม (กำลังดำเนินการ) (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม การรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสียง (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองกระทุ่ม [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการประเพณีลอยกระทง [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอด 24 ชม. [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม แจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังถนนในตำบลหนองกระทุ่ม ปีงบประมาณ 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พิหารแดง ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.เดิมบาง ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับเกลี [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกปรับเกลี่ย [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางนอน รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.กฤษณา ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบปร [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสาหร่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฝากประชาสัมพันธ์ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ยางนอน ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลิ่งชัน -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางนอน คู่มือการปฏิบัติงาน [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้