HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 188  
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว 14404 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 14402 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 834 โครงการสนับสนุการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว13718 1-การจัดทำประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว13718 2-การจัดทำประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว14403 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพฯ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว839 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ [ 13 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 14200 ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.1/14201 การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning [ 11 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว14200 ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบฯ [ 11 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว 14203 การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.2/ว14076 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ [ 10 ก.ค. 2561 ]     
สพ 0023.3/ว 13890 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว13900 การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว13897 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว13837 การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.2/ว13834 โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0006/ว13009 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว13793 การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด  [ 6 ก.ค. 2561 ]   
สพ 0023.3/ว 13788 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา [ 6 ก.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว2161  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2116  [ 12 ก.ค. 2561 ]
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว2117  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.6/ว2150  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2140  [ 11 ก.ค. 2561 ]
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108  [ 11 ก.ค. 2561 ]
ขอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2561 ]
การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2125  [ 10 ก.ค. 2561 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2127  [ 10 ก.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กพส. มท 0810.4/ว2059  [ 10 ก.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2115  [ 9 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2111  [ 9 ก.ค. 2561 ]
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว2091 [คู่มือ]  [ 9 ก.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 475  ตอบ 1  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 424  ตอบ 0  
 
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (5 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ (4 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
อบต.ไผ่กองดิน ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ตอนที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่กองดิน การสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่กองดิน ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร ตอนที่ 1 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน การสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่กองดิน [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม รับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 3 ตำแหน่ง [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังยาว ราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 บ้านม่วงแป [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.องค์พระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายกา [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลายนา ประกาศเทศบาลตำบลปลายนา [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นางบวช จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนมิ.ย.61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.นางบวช จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนพ.ค.61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.องค์พระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางข้อความ (กองคลัง) จำนวน 12 รา [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้