หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา
โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาลนางบวช
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้แทนชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อปพร.
อาสาสมัคร อสม.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏหมายที่ควรรู้

สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการ/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานสนทนา ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
     
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช

             ด้วยคณะผู้บริหาร    โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนางบวช   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย  ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบสานความเป็นชาติไทยในอนาคต  ดังนั้น   จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะผู้ปกครองกลุ่มนี้ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง  และไม่พร้อมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนอนุบาลเอกชน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เด็กกลุ่มนี้จึงได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาการตามวัยเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ฉะนั้น เทศบาลตำบลนางบวช จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2548
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช  เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง  2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี ทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยจะให้สิทธิเด็กที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลก่อน เข้าเตรียมความพร้อมตั้ง แต่ระดับชั้นก่อนวัยเรียน - ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยมีโอกาสส่งบุตรหลานเข้ารับการเลี้ยงดู อย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสมและเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ปัจจุบัน( 18 พฤษภาคม 2552 ) มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดรวม  95  คน  เป็นชาย  58  คน  หญิง  37  คน แยกเป็น 4 ระดับชั้น ดังนี้
             1.  ระดับชั้นก่อนวัยเรียน (อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือนบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 3 ปี) มีจำนวน 11 คน
เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน
             2.  ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 4 ปี) มีจำนวนทั้งหมด 30 คน
เป็นชาย 14 คน หญิง 16 คน
             3.  ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุตั้งแต่ 4 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 5 ปี) มีจำนวนทั้งหมด 30 คน
เป็นชาย 23 คน หญิง 7 คน
             4.  ระดับชั้นอนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) มีจำนวนทั้งหมด 24 คน 
เป็นชาย 15 หญิง 9 คน
             จำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 5 คนและไม่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 4 คน 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวชนายสุทธิพล  ขวัญเมือง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางบวชคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช
จำนวน 21 คน

ตามระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อความทั่วไป ข้อ 4
นางสาวกฤตยา รัศมี

นักวิชาการศึกษา 6ว รักษาราชการแทน

หัวหน้ากองการศึกษา


เจ้าหน้าที่ประจำงานต่างๆ ในสังกัดกองการศึกษา


                                 

นางสาวปวีณา โป๊ะแก้ว

 

เจ้าพนักงานธุรการ 3

 


 

นางเปรมศรี นาคใหม่

ครูผู้สอนเด็ก 3

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช

            

นางลักขณา ฉันศรี

 

นางสาววันเพ็น น้ำแก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนฤมล สนสวัสดิ์

 

นางสาวกมลทิพย์ เครือวัลย์

ผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ดูแลเด็ก


นางชิด อินโต

 

นายสมพร ทวีสุข

แม่บ้าน

 

ยาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช
ตั้งอยู่  ณ  อาคารนางบวชประชาสรรค์ 1   โรงเรียนวัดนางนางบวช
หมู่ที่  4  ตำบลนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี
 

การเรียนการสอนระดับชั้นก่อนวัยเรียน
(อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือนบริบูรณ์ ถึงอายุน้อยกว่า 3 ปี)

การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1
(อายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุน้อยกว่า 4 ปี)

การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2
(อายุตั้งแต่ 4 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุน้อยกว่า 5 ปี)

การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 
(อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

ประมวลภาพกิจกรรมด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช


 

ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช
-------------------

 

               พัฒนาการในช่วงปฐมวัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการชีวิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในวัยต่อ ๆ มา ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม การพัฒนาการในช่วงปฐมวัยจึงต้องได้รับการเอาใจใส่ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณค่า เทศบาลตำบลนางบวช ในฐานะหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงต้องรับผิดชอบการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการพัฒนา เตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 289 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช2542 เทศบาลตำบลนางบวช จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวชขึ้น ณ บริเวณโรเงรียนวันางบวช ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังนี้
               1. เพื่อกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กทุกคนในพื้นที่อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
               2. เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถุกต้องเหมาะสมกับวัย ให้สามารถ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               3. เป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างผาสุข หมดความกังวลในบุตรหลาน

 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                          ประกาศ ณ วันที่  4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2548

                              นายสวิง  อยู่สุวรรณ
                                ( นายสวิง  อยู่สุวรรณ )
                               นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช

 


ระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พ.ศ.2548
-----------------------------

               โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกรศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลนางบวช ในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น    อาศัยความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543, มาตรา 50(6) และ(7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (7)แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 10)พ.ศ.2542 และมาตรา 16(9)และ (10)แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
               ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช ว่าด้วยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พ.ศ.2548"
               ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
               ข้อ 3 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ
ตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด 1
ข้อความทั่วไป

               ข้อ 4 ในระเบียบนี้
               "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-5 ปี และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา โดยเทศบาลตำบลนางบวช เป็นประกาศจัดตั้ง
               "ชุมชน" หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนางบวช
               "คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
เทศบาลตำบลนางบวช โดยมีจำนวนตามความเหมาะสม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา
ผู้แทนจากเทศบาลตำบลนางบวช ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู อย่างละไม่น้อยกว่า 1 คน
โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ
               "ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย" หมายถึง ผู้ทำหน้าที่สอน อบรมเลี้ยงดูเล็กและเตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กเล็กแบบองค์รวม ซึ่งเทศบาลตำบลนางบวช เป็นผู้จัดจ้าง
               "ครูผู้ดูแลเด็ก" หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ดูแล เตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่งเทศบาลตำบลนางบวช เป็นผู้จัดจ้าง
               "เด็กเล็ก" หมายถึง เด็กวัยก่อนประถมศึกษา อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนางบวชหรือนอกเขตเทศบาลตามประกาศที่เทศบาลตำบลนางบวช กำหนด
               "หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นเลขานุการในคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีฐานะเทียบเท่าอาจารย์ใหญ่ของสถานีศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนางบวช
               "ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมอบหมาย

หมวด 2
บุคลากร

                    ข้อ 5 ให้มีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังต่อไปนี้
                     5.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     5.2 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     5.3 ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย/ครูผู้ดูแลเด็ก
                     5.4 บุคลากรอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                ข้อ 6 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ดังนี้
                     6.1 กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
                     6.3 ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                     6.4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     6.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน
                ข้อ 7 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่
                     7.1 ดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบาย
                     7.2 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทุกด้าน
                     7.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้าที่ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม หน้าที่ดังกล่าวในวรรคด้น และตามที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                ข้อ 8 ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่
                     8.1 จัดกิจกรรมเพือดูแล เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
                     8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการกิจกรรมประจำวัน
                     8.3 จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก
                     8.4 ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันต่อเหตุการณ์ มีหน้าที่ช่วยผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตามหน้าที่ในวรรคต้น
                ข้อ 9 บุคลากรอื่น ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีดังต่อไปนี้
                     9.1 ผู้ประกอบอาหาร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ปรุงอาหารตามหลักโภชนาการและบริการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     9.2 ผู้ทำความสะอาด หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สมบัติและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนความปลอดภัยอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                     9.3 บุคลากรอื่น ๆ ตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่
นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช กำหนด

หมวด 3
การบริหารและการจัดการ

                ข้อ 10 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยลักษณะงาน 6ประเภท ดังนี้
                      10.1 งานด้านวิชากร
                      10.2 งานด้านบุคลากร
                      10.3 งานด้านอาคารสถานที่
                      10.4 งานด้านกิจการนักเรียน
                      10.5 งานด้านธุรการ การเงินและพัสดุ
                      10.6 งานด้านความสัมพันธ์ชุมชน
                การบริหารงานข้างต้นให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความพร้อมของบุคลากร ลักษณะและปริมาณงานที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
                ข้อ 11 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น3 ระดับ คือ
                      11.1 ระดับอนุบาล 1 สำหรับเด็กอายุ 3 ปี
                      11.2 ระดับอนุบาล 2 สำหรับเด็กอายุ 4 ปี
                      11.3 ระดับอนุบาล 3 สำหรับเด็กอายุ 5 ปี
                การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมข้างต้นให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมของบุคลากรและมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลนางบวช
                ข้อ 12 การจัดห้องเรียนให้ถือเกณฑ์ห้องเรียนละ 25 คน โดยคิดสัดส่วนเด็กเล็ก 50 คนต่อครูผู้สอนเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย/ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน
                ข้อ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อดูแล เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้ยึดแนวการจัดประสบการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความต้องการของท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ
                ข้อ 14 การกำหนดเวลาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการแต่งกายของเด็กเล็กให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช กำหนด

หมวด 4
การเงินและทรัพย์สิน

                ข้อ 15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีรายรับและรายจ่าย ตลอดจนวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินของเทศบาลโดยอนุโลม อันประกอบด้วย
                     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา
                     (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                     (3) กฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา
                     (4) ระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช กำหนด
                ข้อ 16 การจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้นำระเบียบว่าด้วยการพัสดุของเทศบาลมาใช้บังคับโยอนุโลม
                ข้อ 17 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องรายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช ทราบเป็นประจำเดือน โดยรายงานภายในวันที 5 ของเดือนถัดไป

หมวด 5
การยุบ

                ข้อ 18 การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนางบวช
                ข้อ 19 บรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกให้ตกเป็นของเทศบาลตำบลนางบวช

                      

                              ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2548

                                 นายสวิง  อยู่สุวรรณ
                               ( นายสวิง  อยู่สุวรรณ )
                              นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช

 


ระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2552
-----------------------------

               โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2548 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแนวนโยบายของผุ้บริหารเทศบาลและรัฐบาล ในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

               อาศัยความตามความในมาตรา 48 เตรส(4)และมาตรา 50 (6),(7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543 มาตรา 50(6) และ (7) แห่งพระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ.2496(7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 และมาตรา 16(9)และ(10) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
              ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552"
              ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
              ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่ลระเบียบเทศบาลตำบลนางบวชว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2548 และหใช้ความต่อไปนี้แทน
               "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งขึ้นไป ถึง 5 ปี และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา โดยเทศบาลตำบลนางบวช เป็นผู้มีประกาศจัดตั้ง
              ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 อนุ 1 แห่งระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
                  " 1. อนุบาล 1 สำหรับเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี
              ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 แห่งระเบียบเทศบาลตำบลนางบวช ว่าด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
                   "ข้อ 12 การจัดห้องเรียนให้ถือเกณฑ์ห้องเรียนละ 25 คน โดยสัดส่วนเด็กเล็ก 50 คนต่อครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย/ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน หรือตามที่ผู้บริหารเทศบาล เห็น
สมควร แต่ไม่เกิน 50 คน
              ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัย กำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบนี้                            ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552

                                 นายสวิง  อยู่สุวรรณ
                               ( นายสวิง  อยู่สุวรรณ )
                              นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช