HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
ประธานกรรมการชุมชน 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนางบวช
 
 


นายเสน่ห์ วงษ์เที่ยง
ประธานกรรมการชุมชน


นางสุทีป คชคง
ประธานกรรมการชุมชน


นายคำนึง เทพสถิตย์
ประธานกรรมการชุมชน


นางสุธี ปัทมวรวัฒน์
ประธานกรรมการชุมชน


นางวิจิตรา เคลือทอง
ประธานกรรมการชุมชน


นางสมจิตร โสขุมา
ประธานกรรมการชุมชน