HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 


ร.ต.ต.เนติรัตน์ รุ่งเรือง
ประธานสภาเทศบาล
 


นางสาวอุดมจิตร ปิ่นทอง
รองประธานสภา


นายอนงค์ ภู่ผล
เลขานุการสภา
 
 


นายศักดิ์ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายยอด กุลนาทน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประสิทธิ์ คูทรัพย์รุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายมนตรี เนตรสังข์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายมาโนด ปานเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสายัณห์ แย้มยิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นางลดาวัลย์ ดิลกพรหิรัณย์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสายสมร ผูกทวนทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวบุษบา ใจบริสุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล