HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจัดกิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อ่าน: 197
 


 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวชเชิงบูรณาการ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 224
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 218
 


 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560 [ 15 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 253
 
 
     


 
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 196
 


 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผุู้พิการประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 134
 
 
     


 
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 164
 


 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเเสริมสนับสนุนการอ่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเดิมบางนางบวช [ 20 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 151
 
  (1)     2      3      4