HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 271
 


 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560 [ 15 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 317
 
 
     


 
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 237
 


 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผุู้พิการประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 171
 
 
     


 
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 195
 


 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเเสริมสนับสนุนการอ่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเดิมบางนางบวช [ 20 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 194
 
 
     


 
โครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 156
 


 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาสตรีศรีนางบวช ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 188
 
   1     (2)     3      4      5