HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
แผนการป้องกันการทุจริต 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการป้องกันการทุจริต 2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
แผนท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนางบวช [ 2 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำ [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำ [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำ [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 13 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
แผนดำเนิงาน ปี 2561