HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
 
KM-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
KM-นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
KM-หน.ฝ่ายอำนวยการ [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
KM-หน.สำนักปลัด [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
KM-ปลัดเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
องค์ความรู้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 102  
 
องค์ความรู้หัวหน้าสำนักปลัด [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 97  
 
องค์ความรู้ปลัดเทศบาล [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 87  
 
องค์ความรู้นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 123  
 
การจัดการความรู้คืออะไร [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 88  
 
องค์ความรู้เจ้าพนักงานป้องกัน [ 10 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)