HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
 
 
นายอนงค์ ภู่พล
ปลัดเทศบาล
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
 
 
นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสมบูรณ์ วังสะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศรีวิภา เตียววิจิตรสีใส
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวรัตติยา สฏิปฐาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายชัยวัฒน์ พัชร์วัฒนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางพิมพ์ลภัส สว่างไสว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


นายอนุวงศ์ โสภารุณ
นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ


นางสาวปาณิสรา ทองประสม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายนันธิวัต วัฏฏานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน


นายวีรศักดิ์ มาดี
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา