HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
นายอนงค์ ภู่ผล
ปลัดเทศบาล
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
 
 
นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสมบูรณ์ วังสะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศรีวิภา เตียววิจิตรสีใส
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวรัตติยา สฏิปฐาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายชัยวัฒน์ พัชร์วัฒนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางพิมพ์ลภัส สว่างไสว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


นายอนุวงศ์ โสภารุณ
นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ


นางสาวปาณิสรา ทองประสม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายนันธิวัต วัฏฏานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน


นายวีรศักดิ์ มาดี
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา