HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมพัฒนาเทศบาลและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาทุกด้าน
 
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การคมนาคม ขนส่งสะดวกปลอดภัย
 
ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม เป็น เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและสุขภาพอนามัย
 
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองทุกระดับ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนของประชาชน
 
สนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
ให้การส่งเสริมดูแล สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส