HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.5/ว614 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว8189 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มี.ค.62  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8144 การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทยฯ  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8143 การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และ อปท.ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว 8145 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว 8145 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 8142 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลปฃพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว 8127 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลกากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/8126 ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว607 ธนาคารคัดแยกขยะ  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8060 1-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8060 2-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8060 3-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว8060 4-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 589