HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว 456 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5898 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5897 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบฯ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว 448 แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปี 2552 - 2553  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ 5908 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ 5884 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ 5883 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อสม. ไตรมาสที่ 3  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว5716 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ของ อปท.  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว5716 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ของ อปท.  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 5843 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5849 ขอความร่วมมือในการพิจารณารางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ0023.2/ว5817 ขอทราบข้อมูลผุ้มาช่วยราชการ อปท.  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว444 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว5797 File Microsoft Excel สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดเลขที่ตำแหน่งครู  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว5797 กำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 576