HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 308  
 
 
 
 
สพ 0023.5/ว614 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว8189 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มี.ค.62  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8144 การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทยฯ  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8143 การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และ อปท.ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว 8145 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว 8145 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 8142 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลปฃพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 8127 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลกากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/8126 ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว607 ธนาคารคัดแยกขยะ  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8060 1-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8060 2-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8060 3-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8060 4-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8060 5-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว8060 6-การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.4/ว 8062 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว8058 การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว7958 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 22 เม.ย. 2562 ]     
 
 
 
 
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว16  [ 25 เม.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1635 [เอกสารแนบ]  [ 25 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 49  ตอบ 3  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 258  ตอบ 4  
 
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย (20 เม.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 383  ตอบ 1
 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม \" สติและสมาธิบำบัด \" [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน โครงการผักปลอดภัยข้างบ้าน อาหารข้างรั่ว [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.โพธิ์พระยา วันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปร [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปร [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสาหร่าย ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่อยุ่ในสภาวะยากลำบาก [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บ่อกรุ โครงการจัดงานสืบสานประเพณียกธงสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู็สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการประเพณียกธงสงกรานต์ ตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางใหญ่ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านนาย จุลพล คล้ายสุบรรณ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางสาวหนุน ปั้นเหน่งเพ็ชร [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายน้อย อินกล่ำ (พิการทางด้านการเคลื่อนไหว) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.กฤษณา ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายสวิง ชาวหน้าไม้ (พิการทางด้านการเคลื่อนไหว) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
   

วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้านวังสำเภาล่ม
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางบวช พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้