HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
(1.10.1)ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
(2.9)บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
(2.8)บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
(2.7)บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
(2.6)บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
(2.5)บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
(2.4)บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
(2.3)บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
(1.10)การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
(1.9)การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
(1.8)การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 วันที่ 17 กันยายน 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
(1.7)การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
(1.6)การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
(1.5)การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
(1.4)การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
(2.2)บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
(1.3)การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
(2.1)บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
(1.2)ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสามัญ ปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
(1.1)การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)