HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
1จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง) ประจำเดือนธันวาค
 
2จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  
 

    กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3
    มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม -
    28 เมษายน 2561
3. ภาษีป้าย เริ่มยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31
    มีนาคม 2561
4. ภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ เริ่มยื่นขอต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่
    เดือนตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560
    โดยยื่นแบบและชำระได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช หรือสอบถาม โทร.0-3543-3099-100 , 0-3540-9398 ต่อ 110 โทรสาร ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 (บริการไม่หยุดพักเที่ยง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 11.36 น. โดย คุณ ศิริวรรณ หิรัญอ่อน

ผู้เข้าชม 205 ท่าน