HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

http://www.gad.moi.go.th/nsk-05-11-61-6333.pdf

ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ สพ 0023.9/356 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.55 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 118 ท่าน