HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ    1 ก.พ. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   21 ธ.ค. 2561 89
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำเปิด-ปิดบริเวณคลองยายอึ่ง ม.5   19 ธ.ค. 2561 90
ราคากลาง   ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสมาน คชคง ถึงบริเวณบ้านนายทองเหมาะ เทพพันธ์ ม.1   19 ธ.ค. 2561 84
ราคากลาง   ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกและขยายผิวจราจรถนนสายนางบวช-สำเภาล่มจากสะพานบรรหารแจ่มใส ถึงทางแยกบ้านนายทรงยศ ภรณ์พิริยะนิยม ม.1   19 ธ.ค. 2561 95
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกและขยายผิวจราจรถนนสายนางบวช-สำเภาล่มจากสะพานบรรหารแจ่มใส ถึงทางแยกบ้านนายทรงยศ ภรณ์พิริยะนิยม ม.1   19 ธ.ค. 2561 103
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสมาน คชคงถึงบ้านนายทองเหมาะ เทพพันธ์ม.1   19 ธ.ค. 2561 100
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการก่อสร้างดาดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้ืงประตูระบายน้ำเปิด-ปิดบริเวณคลองยายอึ่งม.5   19 ธ.ค. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 ของเทศบาลตำบลนางบวช (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)   20 พ.ย. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561   20 พ.ย. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   31 ต.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   31 ต.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง การพบเห็นการทุจริต และช่องทางการร้องเรียน   31 ต.ค. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(2)   22 ต.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(1)   22 ต.ค. 2561 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินการเทศบาลตำลบลนางบวช ปี 2562   16 ต.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ที่ มท 0201.2/ว5340 ลว 20 กันยายน 2561)   10 ต.ค. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   รู้หรือไม่ สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ไม่แจ้ง ผิดกฎหมาย   14 ส.ค. 2561 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560   19 ก.ค. 2561 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนมิ.ย.61   12 ก.ค. 2561 80
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6