HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำเปิด-ปิดบริเวณคลองยายอึ่ง ม.5   19 ธ.ค. 2561 276
ราคากลาง   ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสมาน คชคง ถึงบริเวณบ้านนายทองเหมาะ เทพพันธ์ ม.1   19 ธ.ค. 2561 132
ราคากลาง   ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกและขยายผิวจราจรถนนสายนางบวช-สำเภาล่มจากสะพานบรรหารแจ่มใส ถึงทางแยกบ้านนายทรงยศ ภรณ์พิริยะนิยม ม.1   19 ธ.ค. 2561 135
ราคากลาง   ตารางแสดวงวงเินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านนายเคลิ้ม หงส์ทอง   8 พ.ค. 2561 199
ราคากลาง   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   8 พ.ค. 2561 244
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยการรื้อถอนถนน คสล.เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เส้่นถนนสายกลางทุ่งนา ม.1-ม.2   8 มี.ค. 2561 222
ราคากลาง   ประมาณราคากลางครงก่อสร้างถนน คสล.เลียบคันคลองชลประทานจากสะพาน ร5ข สุพรรณ 5 ไปทางทิศใต้ถึงบ้านนายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี หมู่ที่ 4   29 พ.ย. 2560 203
ราคากลาง   ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ดีเซล ดับเบิ้ลแค๊ป จำนวน ๑ คัน   17 พ.ย. 2560 316
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลียบคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย ถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช หมู่ที่ 4   24 ก.ค. 2560 202
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงคสล.โดยการลาดยางแอสฟัสท์ติกและขยายผิวจราจรหมู่ 2   21 เม.ย. 2560 206
ราคากลาง   ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณแยกคันคลองชลประทานถึงบริเวณบ้านมั่นคง (เขาประดู่) หมู่ที่ 5   31 มี.ค. 2560 208
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างดาดคูระบายน้ำคสล.จากบริเวณบ้านนายอำนวย มโหฬาร ถึงบริเวณบ้านนายกั๊ก ศรีสมร หมูที่ 1   31 มี.ค. 2560 249
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่อรสา โสขุมา ไปทางทิศใต้ถึงคูทิ้งน้ำไร่นายอินทร์ ขวัญเมือง ม.5   31 มี.ค. 2560 169
ราคากลาง   โครงการกอสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณหน้าวัดนางบวช หมูที่ 4   22 ก.พ. 2560 196
  (1)