HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองกระทุ่ม   มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   20 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โพธิ์พระยา   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา   20 พ.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   กิจกรรมจิตอาสา   18 พ.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 พ.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 พ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองกระทุ่ม   ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   17 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองกระทุ่ม      17 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยุ้งทะลาย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย   17 พ.ค. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   กิจกรรม\" โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ \"   16 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)   15 พ.ค. 2562 13
ข่าวกิจกรรม อบต.เจดีย์   โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   14 พ.ค. 2562 22
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลายนา   รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดหนองสรวงและ โรงเรียนบ้านหนองสรวง   14 พ.ค. 2562 13
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลายนา   รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดวสันตารามและ โรงเรียนบ้านรางหางม้า   14 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังน้ำซับ   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   14 พ.ค. 2562 10
สขร. อบต.วังยาว   ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒   14 พ.ค. 2562 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลายนา   รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณวัดป่าพระเจ้า และ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า   13 พ.ค. 2562 34
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลายนา   รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดใหม่คลองชะอม และ โรงเรียนบ้านคลองชะอม   13 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เจดีย์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT   13 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (13 พ.ค.62)   13 พ.ค. 2562 22
กิจการสภา ทต.หนองกระทุ่ม   ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562   10 พ.ค. 2562 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 332